Walking & Cycling

Waun Capel Park Wildlife Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
Waun Capel Park Wildlife Walk

A circular walk from car park at the end of the Gasworks Lane off Bridge Street. where there are picnic benches by the river. The walk makes a circuit of Waun Capel Park and the castle mound, a distance of just over one mile / 2 kilometres that takes about an hour to enjoy. Parts of the walk suitable for push chairs are marked on the map.


Geolocation
Route Name: Waun Capel Wildlife Walk
Length of Route: 1 mile / 2 kilometres
Walking Difficulty: Easy
Start Location: Gasworks Lane, off Bridge Street

Rhayader has a wonderful variety of wild plants and animals living among its buildings, parks and gardens. The fast flowing, boulder strewn River Wye passes right through the town forming a very important natural corridor along which wildlife travels, enriching the town for enjoyment of everyone. 

Ysfa to Llanwrthwl Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
Ysfa Church

This 3 mile walk beginning from St Mark's Church (Grid Ref: SN 991 644), follows forest and farm tracks and crosses the River Wye to reach Llanwrthwl.


Geolocation
Route Name: Gwastedyn Church Trail - Section 5
Length of Route: 3
Start Location: St. Mark's Church

St Mark’s Church, Ysfa

A Victorian Church built of stone with brick interior between 1870 and 1871.  Its main claim to fame is that the first stone was laid by Revd Kilvert, the diarist, in 1871 and his diaries describe the opening which was somewhat lively due to children playing in the lime and the wind blowing it on to the gathering, smarting their eyes.  There was also something of a commotion in the tent resulting in it being torn.  There is a beautiful Victorian model of the Church inside.  The church is said to have been built by the local gentry for worship by their servants.

Eglwys Sant Mark, Ysfa

Eglwys Fictoraidd a adeiladwyd rhwng 1870 a 1871.  Mae’r eglwys wedi’i hadeiladu o gerrig gyda briciau ar y tu mewn.  Mae’r eglwys yn enwog oherwydd gosodwyd y garreg gyntaf gan y Parch Kilvert, y dyddiadurwr, ym 1871.  Mae ei ddyddiaduron yn disgrifio’r agoriad a oedd braidd yn fywiog oherwydd i’r plant chwarae yn y calch a chwythodd y gwynt y calch ar y dyrfa gan losgi eu llygaid.  Cafwyd hefyd rhywfaint o gynnwrf yn y babell a chafwyd ei rhwygo yn ystod y digwyddiad.  Mae model Fictoraidd hardd o’r Eglwys y tu mewn.  Dywedir bod yr eglwys wedi cael ei hadeiladu gan y bonedd lleol fel lle addoli ar gyfer eu gweision a’u morwynion.

Distance from town centre: 5

Llanwrthwl to Cwmdeuddwr Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
Llanwrthwl Church

A relatively easy 3 mile walk beginning from St Gwrthwl's Church in Llanwrthwl (Grid ref: SN 970 638), mostly along tarmac lanes, crossing the River Elan where it meets the River Wye, and finishing at St Bride's Church at Cwmdeuddwr, just south west of Rhayader.


Geolocation
Route Name: Gwastedyn Church Trail - Section 6
Length of Route: 3
Walking Difficulty: Easy
Start Location: Llanwrthwl Church

St Gwrthwl’s Church, Llanwrthwl

A late Victorian building on a 4,000 year old site with large sacrificial stone.  The font is 13th century, possibly from Abbey Cwmhir.  The valley leads up to the original abandoned village.  The area abounds in bronze age cairns, standing stones and circles. Legends surround Carn Gafallt, named for King Arthur’s hound,  Saith Maen, seven maidens turned to stone by St Gwrthwl for dancing on Sunday and Drygarn Fawr and Gamriw with their massive cairns. Little is known of St Gwrthwl, “The Confessor” who could have founded his church in the 5th or 6th Centuries with connections with Vortigern or St David and St Afan. His saint’s day is the 2nd March. Of note is Penuel URC Chapel to the South dating from 1832

Eglwys Sant Gwrthwl, Llanwrthwl

Adeilad o’r cyfnod Fictoraidd diweddar ar safle 4,000 mlwydd oed gyda charreg aberthol fawr.  Mae’r bedyddfaen yn perthyn i’r drydedd ganrif ar ddeg, o bosibl o Abaty Cwmhir.  Mae’r dyffryn yn arwain i fyny at y pentref gwreiddiol sydd bellach yn anghyfannedd.  Mae llu o garneddau, meini hirion a chylchoedd o’r oes efydd yn yr ardal. Mae chwedlau yma sy’n gysylltiedig â Charn Gafallt, a enwyd ar ôl ci’r Brenin Arthur; Saith Maen, saith o forynion a gafodd eu troi’n garreg gan Sant Gwrthwl am ddawnsio ar Ddydd Sul a Drygarn Fawr a Gamriw gyda’u carneddau enfawr. Ychydig sy’n wybyddus am Sant Gwrthwl, ‘Y Cyffeswr’ a allai fod wedi sylfaenu ei eglwys yn y 5ed neu’r 6ed ganrif ac a oedd â chysylltiadau gyda Gwrtheyrn neu Ddewi Sant a Sant Afan.  Dydd y nawddsant hwn yw 2 Mawrth. Mae Eglwys Ddiwygiedig Unedig Penuel a leolir i’r De ac sy’n dyddio o 1832 yn werth ei nodi.

image

St Brides Church, Cwmdeuddwr

Dedicated to St Bride which reflects the presence of a sacred well just outside the churchyard, which is a prehistoric circular site . It was here that Lord Rhys, the Welsh prince called together a gathering in the 13th century to present the vast area of the Elynedd to the monks of Strata Florida. The common of Cwmdauddwr Grange provided food for Rayader Castle.  These ancient areas still exist in designated commons and sheepwalks. The present Church is Victorian but has some interesting plaques from Nantgwillt Church which was submerged when the Elan Valley dams were built in the late 19th Century. One of these commemorates the fact that Emmeline Lewis-Lloyd, who was a pioneering Alpininist, was the 8th woman to climb Mont Blanc. The Church has a very fine ironwork rood screen.

Eglwys Santes Bride, Cwmdeuddwr

Mae’r eglwys hon, a gyflwynwyd i’r Santes Bride, yn nodi presenoldeb ffynnon gysegredig yn union y tu allan i’r fynwent, lle sy’n safle cylchol cyn-hanesyddol. Yma y galwodd yr Arglwydd Rhys, y tywysog Cymreig, gasgliad o bobl ynghyd yn y drydedd ganrif ar ddeg i gyflwyno ardal enfawr Elynedd i fynachod Ystrad Fflur. Roedd tir comin Plasty Cwmdeuddwr yn darparu bwyd ar gyfer Castell Rhaeadr.  Mae’r ardaloedd hynafol hyn yn dal i fodoli o fewn tiroedd comin a ffriddoedd dynodedig.  Mae’r Eglwys bresennol yn perthyn i oes Fictoria ond y mae yma blaciau diddorol o Eglwys Nantgwyllt a gafodd ei boddi pan adeiladwyd cronfeydd dŵr Cwm Elan yn niwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Mae un o’r rhain yn coffau’r ffaith mai Emmeline Lewis-Lloyd, a oedd yn un o’r gwragedd cyntaf i ymddiddori yn yr Alpau, oedd yr wythfed ddynes i ddringo Mont Blanc.  Mae gan yr Eglwys groglen wych iawn o waith haearn.

Distance from town centre: 4

St Harmon to Nantmel Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
St Harmon Church Rhayader

This 9 mile walk beginning from St Harmon Church (Grid Ref: SN 989 728), follows tarmac lanes and farm tracks giving panoramic views from Camlo Hill before reaching St Cynllo's Church at Nantmel.


Geolocation
Route Name: Gwastedyn Church Trail - Section 3
Length of Route: 9
Walking Difficulty: Moderate
Start Location: St Harmon Church

St Harmon Church

St Harmon Church was rebuilt in 1821on an ancient circular site and restored in 1904. The diarist, Revd Francis Kilvert was curate here 1876 to 1877 and wrote rather unflattering remarks about the poor state of the building. The church is dedicated to St Garmon of Auxerre who is believed to have established a monastery on the site in around 500 AD.  He and his monks are said to have spent 40 days praying for relief from the sins of Vortigern, the Romano British king who was responsible for inviting the Saxons into Britain to aid him against the Angles and Picts.  The retaining walls of the churchyard are of great antiquity. There are both Roman and Bronze age roads in the vicinity as well as many ancient monuments.

Eglwys Sant Garmon

Ailadeiladwyd Eglwys Sant Harmon ym 1821 ar safle cylchol hynafol ac fe’i hadferwyd ym 1904.  Roedd y dyddiadurwr, y Parch. Francis Kilvert, yn gurad yma o 1876 i 1877 ac ysgrifennodd sylwadau braidd yn gas am gyflwr gwael yr adeilad.  Cyflwynir yr eglwys i Sant Garmon o Auxerre y credir oedd wedi sefydlu mynachlog ar y safle oddeutu 500 OC.  Dywedir ei fod ef a’i fynaich wedi treulio 40 diwrnod yn gweddïo am ryddhad o bechodau Gwrtheyrn, y brenin Brythonig-Rufeinig a oedd yn gyfrifol am wahodd y Sacsoniaid i Brydain i’w gynorthwyo ef yn erbyn yr Eingl a’r Pictiaid.  Mae muriau cynnal y fynwent yn hen iawn. Mae ffyrdd o’r oes Rufeinig ac o’r oes Efydd yn yr ardal yn ogystal â llawer o henebion.

Distance from town centre: 3

Gilfach Nature Reserve

family-friendly
parking-at-start-point
parking-on-site
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
wheelchair-accessible
Gilfach Visitor Centre Marteg
Signposted off the A470 about 3 miles north of Rhayader

Visitor centre – phone for opening times and event details: watch for butterflies, otters and leaping salmon, explore habitats rich in rare and fascinating wildlife, guided wildlife walks and talks.

See more here.


Geolocation
Tel: 01597 823298

Gilfach is a traditional Radnorshire hill farm that has remained unimproved since the 1960's. Radnorshire Wildlife Trust purchased the farm back in 1988 and with fantastic support from volunteers, spent the next few years renovating the longhouse and barn; restoring the ancient field boundaries and developing a management plan that puts wildlife at its heart.

The farm is registered as an organic holding and is entered in the Tir Gofal agri-environment scheme and the Better Woodlands for Wales scheme. A local farmer works in partnership with us to manage the land for conservation, grazing it using traditional breeds like Welsh black cows and local Welsh mountain-cross sheep. Currently there are some black, horned sheep that look more like goats! These are a black Welsh Mountain/Hebridean cross.

The freehold of this 410 acre (166 ha) reserve was purchased in 1988 with very generous donations from the National Heritage Memorial Fund, Countryside Commission, World Wide Fund for Nature, Oakdale Trust, W.A. Cadbury Charitable Trust and many other charitable trusts and individuals.

Pages