Arts, Culture and Heritage

Cambrian Safaris

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
wheelchair-accessible
Tanfelin Llanafan Aberystwyth Ceredigion SY23 4BD

Our aim is to show off the best of the area and enable visitors to discover more for themselves, to make them want to come again


Entry Cost: Variable
Contact: Richard Smith
Tel: 01974261425

Cambrian Safaris provides tours into the Cambrian Mountains in a Land Rover Discovery.

St. Harmon Village Visit

family-friendly
parking-on-site
suitable-for-walking

St Harmon, to the north of Rhayader, with its Church of St. Garmon, was for a short time served by the famous diarist, Reverend Francis Kilvert (1840-1879) whose writing about the ordinary people and the way they lived is recognized as a minor classic. The parish of St Harmon contains numerous ancient remains including tumuli and long barrows, the graves of Neolithic people, and the bronze age ridgeway, a road that ran from the Kerry Hills to Carmarthenshire.

St Harmon have their own football team playing from 'The Bryn', ask the locals when their next home game is if you'd like to watch.


Geolocation
Distance from town centre: 3

Rhayader Town Trail

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
wheelchair-accessible
Rhayader Town Trail

Beginning from the Smithfield Market this walk will take about an hour at a leisurely pace allowing for time to stop and look. It is all accessible for wheel chairs and push chairs although there is a steep 50m climb in Waun Capel Parc.

Print off your copy of the Town Trail and map and learn about Rhayader’s past qnd appreciate its architecture.


Route Name: Rhayader Town History Trail
Length of Route: 2
Walking Difficulty: Easy
Start Location: Smithfield Market, North Street, Rhayader
Beginning from the Smithfield Market the walk will take about an hour at a leisurely pace allowing for time to stop and look. It is all accessible for
wheel chairs and push chairs although there is a steep 50m climb in Waun Capel Parc.

Llanwrthwl to Cwmdeuddwr Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
Llanwrthwl Church

A relatively easy 3 mile walk beginning from St Gwrthwl's Church in Llanwrthwl (Grid ref: SN 970 638), mostly along tarmac lanes, crossing the River Elan where it meets the River Wye, and finishing at St Bride's Church at Cwmdeuddwr, just south west of Rhayader.


Geolocation
Route Name: Gwastedyn Church Trail - Section 6
Length of Route: 3
Walking Difficulty: Easy
Start Location: Llanwrthwl Church

St Gwrthwl’s Church, Llanwrthwl

A late Victorian building on a 4,000 year old site with large sacrificial stone.  The font is 13th century, possibly from Abbey Cwmhir.  The valley leads up to the original abandoned village.  The area abounds in bronze age cairns, standing stones and circles. Legends surround Carn Gafallt, named for King Arthur’s hound,  Saith Maen, seven maidens turned to stone by St Gwrthwl for dancing on Sunday and Drygarn Fawr and Gamriw with their massive cairns. Little is known of St Gwrthwl, “The Confessor” who could have founded his church in the 5th or 6th Centuries with connections with Vortigern or St David and St Afan. His saint’s day is the 2nd March. Of note is Penuel URC Chapel to the South dating from 1832

Eglwys Sant Gwrthwl, Llanwrthwl

Adeilad o’r cyfnod Fictoraidd diweddar ar safle 4,000 mlwydd oed gyda charreg aberthol fawr.  Mae’r bedyddfaen yn perthyn i’r drydedd ganrif ar ddeg, o bosibl o Abaty Cwmhir.  Mae’r dyffryn yn arwain i fyny at y pentref gwreiddiol sydd bellach yn anghyfannedd.  Mae llu o garneddau, meini hirion a chylchoedd o’r oes efydd yn yr ardal. Mae chwedlau yma sy’n gysylltiedig â Charn Gafallt, a enwyd ar ôl ci’r Brenin Arthur; Saith Maen, saith o forynion a gafodd eu troi’n garreg gan Sant Gwrthwl am ddawnsio ar Ddydd Sul a Drygarn Fawr a Gamriw gyda’u carneddau enfawr. Ychydig sy’n wybyddus am Sant Gwrthwl, ‘Y Cyffeswr’ a allai fod wedi sylfaenu ei eglwys yn y 5ed neu’r 6ed ganrif ac a oedd â chysylltiadau gyda Gwrtheyrn neu Ddewi Sant a Sant Afan.  Dydd y nawddsant hwn yw 2 Mawrth. Mae Eglwys Ddiwygiedig Unedig Penuel a leolir i’r De ac sy’n dyddio o 1832 yn werth ei nodi.

image

St Brides Church, Cwmdeuddwr

Dedicated to St Bride which reflects the presence of a sacred well just outside the churchyard, which is a prehistoric circular site . It was here that Lord Rhys, the Welsh prince called together a gathering in the 13th century to present the vast area of the Elynedd to the monks of Strata Florida. The common of Cwmdauddwr Grange provided food for Rayader Castle.  These ancient areas still exist in designated commons and sheepwalks. The present Church is Victorian but has some interesting plaques from Nantgwillt Church which was submerged when the Elan Valley dams were built in the late 19th Century. One of these commemorates the fact that Emmeline Lewis-Lloyd, who was a pioneering Alpininist, was the 8th woman to climb Mont Blanc. The Church has a very fine ironwork rood screen.

Eglwys Santes Bride, Cwmdeuddwr

Mae’r eglwys hon, a gyflwynwyd i’r Santes Bride, yn nodi presenoldeb ffynnon gysegredig yn union y tu allan i’r fynwent, lle sy’n safle cylchol cyn-hanesyddol. Yma y galwodd yr Arglwydd Rhys, y tywysog Cymreig, gasgliad o bobl ynghyd yn y drydedd ganrif ar ddeg i gyflwyno ardal enfawr Elynedd i fynachod Ystrad Fflur. Roedd tir comin Plasty Cwmdeuddwr yn darparu bwyd ar gyfer Castell Rhaeadr.  Mae’r ardaloedd hynafol hyn yn dal i fodoli o fewn tiroedd comin a ffriddoedd dynodedig.  Mae’r Eglwys bresennol yn perthyn i oes Fictoria ond y mae yma blaciau diddorol o Eglwys Nantgwyllt a gafodd ei boddi pan adeiladwyd cronfeydd dŵr Cwm Elan yn niwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Mae un o’r rhain yn coffau’r ffaith mai Emmeline Lewis-Lloyd, a oedd yn un o’r gwragedd cyntaf i ymddiddori yn yr Alpau, oedd yr wythfed ddynes i ddringo Mont Blanc.  Mae gan yr Eglwys groglen wych iawn o waith haearn.

Distance from town centre: 4

St Clements to Nantgwyllt Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
St Clements Church Rhayader

The first section of the trail begins at St Clements Church in Rhayader (Grid ref SN 962682), and follows the Elan Valley up as far as the church at Nantgwyllt, a distance of 5 miles.


Geolocation
Route Name: Gwastedyn Church Trail - Section 1
Length of Route: 5
Walking Difficulty: Easy
Start Location: St Clement's Church Rhayader

St Clement’s Church, Rhayader

St Clement’s is an imposing 17th Century building much altered by the Victorians overlooking the River Wye adjacent to the old Welsh Rhayader Castle.  The Church is of Norman origins, probably built by the Mortimer family who captured and restored the castle in 1200.  The dedication is to St Clement and this could have stemmed from the fact that the Normans were rebuilding the Church of St Clemente in Rome at the same time.  A large cast iron fence surrounds the reburied remains of the garrison of the castle, one of whom was said to be a giant.  The Church has some very fine stained glass windows.

Eglwys Sant Clement, Rhaeadr Gwy

Mae Eglwys Sant Clement yn adeilad mawreddog o’r ail ganrif ar bymtheg a gafodd ei newid yn helaeth yng nghyfnod Fictoria.  Mae’n edrych i lawr dros afon Gwy ac wedi ei lleoli ger hen Gastell Cymreig Rhaeadr Gwy.  Mae’r Eglwys yn tarddu o’r cyfnod Normanaidd, ac fe’i hadeiladwyd mae’n debyg gan y teulu Mortimer a gipiodd ac a adferodd y Castell ym 1200.  Cyflwynwyd yr eglwys i Sant Clement a gallai hyn fod wedi deillio o’r ffaith fod y Normaniaid yn ailadeiladu Eglwys Sant Clement yn Rhufain yr un pryd.  Mae ffens fawr o haearn bwrw yn amgylchynu gweddillion garsiwn y castell.  Cafodd aelodau’r garsiwn hwn eu hail-gladdu, ac yn ôl y chwedl roedd un ohonynt yn gawr.  Mae gan yr Eglwys rai ffenestri lliw gwych iawn.

Pages