Walking & Cycling

Nantmel to Ysfa Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
Nantmel Church

A fairly level 4 mile walk beginning from St Cynllo's Church at Nantmel (Grid ref: SN 034 664), past Llyn Gwyn Lake to St Mark's Church at Ysfa.


Geolocation
Route Name: Gwastedyn Church Trail - Section 4
Length of Route: 4
Walking Difficulty: Easy
Start Location: Nantmel Church

St Cynllo’s Church, Nantmel

A Georgian Church rebuilt in 1792 on an ancient site in a circular enclosure and restored in 1881. The lower part of the tower is though to be 13th C. The lytchgate is 18th C. Sundial dated 1773. It was the main church of the area for some enturies and has six bells.  The list of incumbents starts in 1349. The font having been thought to be from the Cistercian Monastery, Abbey Cwm Hir, which lies to the north of the Church has been identified as being made out of a Jacobean chimney pot.  The dedication of the Church is to St Cynllo circa 5th C.  It is said of this saint that wherever his knelt or his horse trod the marks remained permanently in the ground.  The hills behind the church contain many ancient monuments, standing stones and the site of a prehistoric village. The walk down from Camlo Hill to the Church provides some of the most stunning long distance views of the Trail.

Eglwys Sant Cynllo, Nantmel

Eglwys Sioraidd a ailadeiladwyd ym 1792 ar safle hynafol mewn tir caeedig ar ffurf cylch ac a adferwyd ym 1881.  Credir bod rhan isaf y tŵr yn perthyn i’r drydedd ganrif ar ddeg.  Mae porth y fynwent yn perthyn i’r ddeunawfed ganrif ac mae’r dyddiad 1773 ar y deial haul.  Hon oedd prif eglwys yr ardal am rai canrifoedd ac mae ganddi chwech o glychau.  Mae’r rhestr o ddeiliaid swyddi yn yr eglwys yn dechrau ym 1349. Nodwyd y bedyddfaen fel un a wnaed o gorn simnai Jacobeaidd.  Cyflwynwyd yr Eglwys i Sant Cynllo tua’r 5ed ganrif.  Dywedir am y sant hwn pryd bynnag y byddai’n penlinio neu lle bynnag yr oedd ei geffyl yn cerdded fod y marciau yn aros yn barhaol yn y ddaear.  Mae’r mynyddoedd y tu ôl i’r eglwys yn cynnwys llawer o henebion, meini hirion a safle pentref cyn-hanesyddol.  Wrth gerdded i lawr o Fryn Camlo at yr Eglwys gellir gweld rhai o’r golygfeydd pell gorau o’r Llwybr.

Distance from town centre: 5

St Clements to Nantgwyllt Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
St Clements Church Rhayader

The first section of the trail begins at St Clements Church in Rhayader (Grid ref SN 962682), and follows the Elan Valley up as far as the church at Nantgwyllt, a distance of 5 miles.


Geolocation
Route Name: Gwastedyn Church Trail - Section 1
Length of Route: 5
Walking Difficulty: Easy
Start Location: St Clement's Church Rhayader

St Clement’s Church, Rhayader

St Clement’s is an imposing 17th Century building much altered by the Victorians overlooking the River Wye adjacent to the old Welsh Rhayader Castle.  The Church is of Norman origins, probably built by the Mortimer family who captured and restored the castle in 1200.  The dedication is to St Clement and this could have stemmed from the fact that the Normans were rebuilding the Church of St Clemente in Rome at the same time.  A large cast iron fence surrounds the reburied remains of the garrison of the castle, one of whom was said to be a giant.  The Church has some very fine stained glass windows.

Eglwys Sant Clement, Rhaeadr Gwy

Mae Eglwys Sant Clement yn adeilad mawreddog o’r ail ganrif ar bymtheg a gafodd ei newid yn helaeth yng nghyfnod Fictoria.  Mae’n edrych i lawr dros afon Gwy ac wedi ei lleoli ger hen Gastell Cymreig Rhaeadr Gwy.  Mae’r Eglwys yn tarddu o’r cyfnod Normanaidd, ac fe’i hadeiladwyd mae’n debyg gan y teulu Mortimer a gipiodd ac a adferodd y Castell ym 1200.  Cyflwynwyd yr eglwys i Sant Clement a gallai hyn fod wedi deillio o’r ffaith fod y Normaniaid yn ailadeiladu Eglwys Sant Clement yn Rhufain yr un pryd.  Mae ffens fawr o haearn bwrw yn amgylchynu gweddillion garsiwn y castell.  Cafodd aelodau’r garsiwn hwn eu hail-gladdu, ac yn ôl y chwedl roedd un ohonynt yn gawr.  Mae gan yr Eglwys rai ffenestri lliw gwych iawn.

The Wye Valley Walk

family-friendly
pets-welcome
suitable-for-walking
Rhayader Wye Valley Walk

Being one of the oldest towns on the River Wye, Rhayader is an ideal base from which to explore sections of the Wye Valley Walk that run north and south from the town and for walkers of the whole route it is an excellent place to stop and stay awhile.


Geolocation

The 136 Mile (218km) Wye Valley Walk starts in Chepstow and follows the River Wye northwards through Herefordshire, entering Powys at Hay-on-Wye. It continues through the market towns of Builth Wells and Rhayader, continuing towards the Hafren Forest, north of Llanidloes, where it joins the Severn Way.

Llanwrthwl to Cwmdeuddwr Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
Llanwrthwl Church

A relatively easy 3 mile walk beginning from St Gwrthwl's Church in Llanwrthwl (Grid ref: SN 970 638), mostly along tarmac lanes, crossing the River Elan where it meets the River Wye, and finishing at St Bride's Church at Cwmdeuddwr, just south west of Rhayader.


Geolocation
Route Name: Gwastedyn Church Trail - Section 6
Length of Route: 3
Walking Difficulty: Easy
Start Location: Llanwrthwl Church

St Gwrthwl’s Church, Llanwrthwl

A late Victorian building on a 4,000 year old site with large sacrificial stone.  The font is 13th century, possibly from Abbey Cwmhir.  The valley leads up to the original abandoned village.  The area abounds in bronze age cairns, standing stones and circles. Legends surround Carn Gafallt, named for King Arthur’s hound,  Saith Maen, seven maidens turned to stone by St Gwrthwl for dancing on Sunday and Drygarn Fawr and Gamriw with their massive cairns. Little is known of St Gwrthwl, “The Confessor” who could have founded his church in the 5th or 6th Centuries with connections with Vortigern or St David and St Afan. His saint’s day is the 2nd March. Of note is Penuel URC Chapel to the South dating from 1832

Eglwys Sant Gwrthwl, Llanwrthwl

Adeilad o’r cyfnod Fictoraidd diweddar ar safle 4,000 mlwydd oed gyda charreg aberthol fawr.  Mae’r bedyddfaen yn perthyn i’r drydedd ganrif ar ddeg, o bosibl o Abaty Cwmhir.  Mae’r dyffryn yn arwain i fyny at y pentref gwreiddiol sydd bellach yn anghyfannedd.  Mae llu o garneddau, meini hirion a chylchoedd o’r oes efydd yn yr ardal. Mae chwedlau yma sy’n gysylltiedig â Charn Gafallt, a enwyd ar ôl ci’r Brenin Arthur; Saith Maen, saith o forynion a gafodd eu troi’n garreg gan Sant Gwrthwl am ddawnsio ar Ddydd Sul a Drygarn Fawr a Gamriw gyda’u carneddau enfawr. Ychydig sy’n wybyddus am Sant Gwrthwl, ‘Y Cyffeswr’ a allai fod wedi sylfaenu ei eglwys yn y 5ed neu’r 6ed ganrif ac a oedd â chysylltiadau gyda Gwrtheyrn neu Ddewi Sant a Sant Afan.  Dydd y nawddsant hwn yw 2 Mawrth. Mae Eglwys Ddiwygiedig Unedig Penuel a leolir i’r De ac sy’n dyddio o 1832 yn werth ei nodi.

image

St Brides Church, Cwmdeuddwr

Dedicated to St Bride which reflects the presence of a sacred well just outside the churchyard, which is a prehistoric circular site . It was here that Lord Rhys, the Welsh prince called together a gathering in the 13th century to present the vast area of the Elynedd to the monks of Strata Florida. The common of Cwmdauddwr Grange provided food for Rayader Castle.  These ancient areas still exist in designated commons and sheepwalks. The present Church is Victorian but has some interesting plaques from Nantgwillt Church which was submerged when the Elan Valley dams were built in the late 19th Century. One of these commemorates the fact that Emmeline Lewis-Lloyd, who was a pioneering Alpininist, was the 8th woman to climb Mont Blanc. The Church has a very fine ironwork rood screen.

Eglwys Santes Bride, Cwmdeuddwr

Mae’r eglwys hon, a gyflwynwyd i’r Santes Bride, yn nodi presenoldeb ffynnon gysegredig yn union y tu allan i’r fynwent, lle sy’n safle cylchol cyn-hanesyddol. Yma y galwodd yr Arglwydd Rhys, y tywysog Cymreig, gasgliad o bobl ynghyd yn y drydedd ganrif ar ddeg i gyflwyno ardal enfawr Elynedd i fynachod Ystrad Fflur. Roedd tir comin Plasty Cwmdeuddwr yn darparu bwyd ar gyfer Castell Rhaeadr.  Mae’r ardaloedd hynafol hyn yn dal i fodoli o fewn tiroedd comin a ffriddoedd dynodedig.  Mae’r Eglwys bresennol yn perthyn i oes Fictoria ond y mae yma blaciau diddorol o Eglwys Nantgwyllt a gafodd ei boddi pan adeiladwyd cronfeydd dŵr Cwm Elan yn niwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Mae un o’r rhain yn coffau’r ffaith mai Emmeline Lewis-Lloyd, a oedd yn un o’r gwragedd cyntaf i ymddiddori yn yr Alpau, oedd yr wythfed ddynes i ddringo Mont Blanc.  Mae gan yr Eglwys groglen wych iawn o waith haearn.

Distance from town centre: 4

Gwyn Llyn Gallop - Rhayader Walk

family-friendly
parking-on-site
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
Walking in Wales
The whole of this walk is along public roads or rights-of-way. This is a five mile walk along mostly quiet lanes, generally tarmac but includes some tracks and paths which will require the wearing of stout footwear.

Geolocation
Route Name: Gwyn Llyn Gallop
Length of Route: 5 miles
Walking Difficulty: Moderate
Start Location: Rhayader Memorial Clock

Pages