Walking & Cycling

St Clements to Nantgwyllt Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
St Clements Church Rhayader

The first section of the trail begins at St Clements Church in Rhayader (Grid ref SN 962682), and follows the Elan Valley up as far as the church at Nantgwyllt, a distance of 5 miles.


Geolocation
Route Name: Gwastedyn Church Trail - Section 1
Length of Route: 5
Walking Difficulty: Easy
Start Location: St Clement's Church Rhayader

St Clement’s Church, Rhayader

St Clement’s is an imposing 17th Century building much altered by the Victorians overlooking the River Wye adjacent to the old Welsh Rhayader Castle.  The Church is of Norman origins, probably built by the Mortimer family who captured and restored the castle in 1200.  The dedication is to St Clement and this could have stemmed from the fact that the Normans were rebuilding the Church of St Clemente in Rome at the same time.  A large cast iron fence surrounds the reburied remains of the garrison of the castle, one of whom was said to be a giant.  The Church has some very fine stained glass windows.

Eglwys Sant Clement, Rhaeadr Gwy

Mae Eglwys Sant Clement yn adeilad mawreddog o’r ail ganrif ar bymtheg a gafodd ei newid yn helaeth yng nghyfnod Fictoria.  Mae’n edrych i lawr dros afon Gwy ac wedi ei lleoli ger hen Gastell Cymreig Rhaeadr Gwy.  Mae’r Eglwys yn tarddu o’r cyfnod Normanaidd, ac fe’i hadeiladwyd mae’n debyg gan y teulu Mortimer a gipiodd ac a adferodd y Castell ym 1200.  Cyflwynwyd yr eglwys i Sant Clement a gallai hyn fod wedi deillio o’r ffaith fod y Normaniaid yn ailadeiladu Eglwys Sant Clement yn Rhufain yr un pryd.  Mae ffens fawr o haearn bwrw yn amgylchynu gweddillion garsiwn y castell.  Cafodd aelodau’r garsiwn hwn eu hail-gladdu, ac yn ôl y chwedl roedd un ohonynt yn gawr.  Mae gan yr Eglwys rai ffenestri lliw gwych iawn.

Llanwrthwl to Cwmdeuddwr Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
Llanwrthwl Church

A relatively easy 3 mile walk beginning from St Gwrthwl's Church in Llanwrthwl (Grid ref: SN 970 638), mostly along tarmac lanes, crossing the River Elan where it meets the River Wye, and finishing at St Bride's Church at Cwmdeuddwr, just south west of Rhayader.


Geolocation
Route Name: Gwastedyn Church Trail - Section 6
Length of Route: 3
Walking Difficulty: Easy
Start Location: Llanwrthwl Church

St Gwrthwl’s Church, Llanwrthwl

A late Victorian building on a 4,000 year old site with large sacrificial stone.  The font is 13th century, possibly from Abbey Cwmhir.  The valley leads up to the original abandoned village.  The area abounds in bronze age cairns, standing stones and circles. Legends surround Carn Gafallt, named for King Arthur’s hound,  Saith Maen, seven maidens turned to stone by St Gwrthwl for dancing on Sunday and Drygarn Fawr and Gamriw with their massive cairns. Little is known of St Gwrthwl, “The Confessor” who could have founded his church in the 5th or 6th Centuries with connections with Vortigern or St David and St Afan. His saint’s day is the 2nd March. Of note is Penuel URC Chapel to the South dating from 1832

Eglwys Sant Gwrthwl, Llanwrthwl

Adeilad o’r cyfnod Fictoraidd diweddar ar safle 4,000 mlwydd oed gyda charreg aberthol fawr.  Mae’r bedyddfaen yn perthyn i’r drydedd ganrif ar ddeg, o bosibl o Abaty Cwmhir.  Mae’r dyffryn yn arwain i fyny at y pentref gwreiddiol sydd bellach yn anghyfannedd.  Mae llu o garneddau, meini hirion a chylchoedd o’r oes efydd yn yr ardal. Mae chwedlau yma sy’n gysylltiedig â Charn Gafallt, a enwyd ar ôl ci’r Brenin Arthur; Saith Maen, saith o forynion a gafodd eu troi’n garreg gan Sant Gwrthwl am ddawnsio ar Ddydd Sul a Drygarn Fawr a Gamriw gyda’u carneddau enfawr. Ychydig sy’n wybyddus am Sant Gwrthwl, ‘Y Cyffeswr’ a allai fod wedi sylfaenu ei eglwys yn y 5ed neu’r 6ed ganrif ac a oedd â chysylltiadau gyda Gwrtheyrn neu Ddewi Sant a Sant Afan.  Dydd y nawddsant hwn yw 2 Mawrth. Mae Eglwys Ddiwygiedig Unedig Penuel a leolir i’r De ac sy’n dyddio o 1832 yn werth ei nodi.

image

St Brides Church, Cwmdeuddwr

Dedicated to St Bride which reflects the presence of a sacred well just outside the churchyard, which is a prehistoric circular site . It was here that Lord Rhys, the Welsh prince called together a gathering in the 13th century to present the vast area of the Elynedd to the monks of Strata Florida. The common of Cwmdauddwr Grange provided food for Rayader Castle.  These ancient areas still exist in designated commons and sheepwalks. The present Church is Victorian but has some interesting plaques from Nantgwillt Church which was submerged when the Elan Valley dams were built in the late 19th Century. One of these commemorates the fact that Emmeline Lewis-Lloyd, who was a pioneering Alpininist, was the 8th woman to climb Mont Blanc. The Church has a very fine ironwork rood screen.

Eglwys Santes Bride, Cwmdeuddwr

Mae’r eglwys hon, a gyflwynwyd i’r Santes Bride, yn nodi presenoldeb ffynnon gysegredig yn union y tu allan i’r fynwent, lle sy’n safle cylchol cyn-hanesyddol. Yma y galwodd yr Arglwydd Rhys, y tywysog Cymreig, gasgliad o bobl ynghyd yn y drydedd ganrif ar ddeg i gyflwyno ardal enfawr Elynedd i fynachod Ystrad Fflur. Roedd tir comin Plasty Cwmdeuddwr yn darparu bwyd ar gyfer Castell Rhaeadr.  Mae’r ardaloedd hynafol hyn yn dal i fodoli o fewn tiroedd comin a ffriddoedd dynodedig.  Mae’r Eglwys bresennol yn perthyn i oes Fictoria ond y mae yma blaciau diddorol o Eglwys Nantgwyllt a gafodd ei boddi pan adeiladwyd cronfeydd dŵr Cwm Elan yn niwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Mae un o’r rhain yn coffau’r ffaith mai Emmeline Lewis-Lloyd, a oedd yn un o’r gwragedd cyntaf i ymddiddori yn yr Alpau, oedd yr wythfed ddynes i ddringo Mont Blanc.  Mae gan yr Eglwys groglen wych iawn o waith haearn.

Distance from town centre: 4

The Radnor Ring - Cycling

parking-at-start-point
rainy-day-activity
suitable-for-cycling
suitable-for-moutain-biking
Sustrans Radnor Ring

The Radnor Ring Regional Cycle Route 25 
The Radnor Ring is a delightful 86 mile scenic ride, linking the small towns of Rhayader, Llandrindod Wells, Presteigne and Knighton. A circular route on quiet country lanes crossing some of Mid Wales' most spectacular scenery with off-road mountain biking alternatives.


Route Name: Radnor Ring
Length of Route: 84 miles
Cycling Difficulty: Moderate
Start Location: Rhayader

An 84 mile circular cycle route around the old county of Radnorshire. The route follows a mixture of country lanes, river valleys, traffic-free trails and mountain roads, offering spectacular views of some of Mid Wales' most awe-inspiring scenery.It passes through some stunning landscapes, climbs over some strenuous passes and even has an optional off road section for those that would prefer to ride it on a mountain bike.

The route is signed mainly signed as National Route 825 but takes in some of National Route 8 (Lon Las Cymru) between Rhayader and Newbridge -on-Wye. The route predominantly runs through Powys but in the East, the route creeps back and forth over the Welsh English border in to Herefordshire passing through Kington, Presteigne and Knighton.

The towns and villages offer plenty of accommodation options and the whole route is dotted with country inns that provide perfect places to stop for lunch. As an introduction to cycle touring in Wales, this would be a hard one to beat.

Rhayader Town Trail

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
wheelchair-accessible
Rhayader Town Trail

Beginning from the Smithfield Market this walk will take about an hour at a leisurely pace allowing for time to stop and look. It is all accessible for wheel chairs and push chairs although there is a steep 50m climb in Waun Capel Parc.

Print off your copy of the Town Trail and map and learn about Rhayader’s past qnd appreciate its architecture.


Route Name: Rhayader Town History Trail
Length of Route: 2
Walking Difficulty: Easy
Start Location: Smithfield Market, North Street, Rhayader
Beginning from the Smithfield Market the walk will take about an hour at a leisurely pace allowing for time to stop and look. It is all accessible for
wheel chairs and push chairs although there is a steep 50m climb in Waun Capel Parc.

Nantgwyllt to St Harmon Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
Nantgwyllt Church Elan Valley

This section of the trail from Nantgwyllt Church (Grid ref SN 909639), covers 11 miles, including mountain tracks over over high ground, before descending to cross the River Wye and following the Marteg valley to St Harmon Church.


Geolocation
Route Name: Gwastedyn Church Trail - Section 2
Length of Route: 11 miles
Walking Difficulty: Moderate
Start Location: Nantgwyllt Church

Nangwyllt Church, Elan Valley

A Victorian church built at the turn of the 19th century by Birmingham Corporation to replace the small Nantgwyllt Church which was swallowed up by the flooding of the Elan and Claerwen Valleys to supply water for Birmingham in the early 20th Century. Nearby was the “House under the Water” made famous by author Francis Brett-Young.  The poet Shelley lived at both Cwm Elan and Nantgwyllt houses, both of which were drowned. The Church has an exhibition of photographs showing the construction of the dams.

Eglwys Nantgwyllt, Cwm Elan

Eglwys Fictoraidd a adeiladwyd ar dro’r bedwaredd ganrif ar bymtheg gan Fwrdeistref Birmingham yw hon.  Fe’i hadeiladwyd i gymryd lle eglwys fach Nantgwyllt a ddiflannodd pan foddwyd Dyffrynnoedd Elan a Chlaerwen er mwyn anfon dŵr i Birmingham ar ddechrau’r ugeinfed ganrif.  Gerllaw roedd y ‘Tŷ dan y Dŵr’ a wnaed yn enwog gan yr awdur Francis Brett-Young.  Bu’r bardd Shelley yn byw am gyfnod byr yn nhai Cwm Elan a Nantgwyllt - dau dŷ a gafodd eu boddi. Yn yr eglwys mae arddangosfa o luniau sy’n dangos y cronfeydd yn cael eu hadeiladu.

Distance from town centre: 4

Pages