Arts, Culture and Heritage

Welsh Royal Crystal

family-friendly
parking-on-site
pets-welcome
rainy-day-activity
wheelchair-accessible
Welsh Royal Crystal
Unit 6Brynberth Ind. EstRhayaderPowysLD6 5EN

Geolocation
Opening Times: Opening Hours Monday to Friday - 9.00am - 5.00pm Saturday and Sunday - 10.00am - 4.00pm
Entry Cost: Free
Contact: David Thomas
Tel: 01597 811005

Centuries old handcrafting skills are used in the Welsh Royal Crystal glass making workshops. All crystal pieces are individually hand cut, thus capturing the clarity, brilliance and sharpness of cut associated with quality crystal ware. The range of shapes and decorative cuts embraces Traditional, Intaglio and Celtic design influences, which are unique to Welsh Royal Crystal products. The most stringent quality standards are applied to ensure that only the finest quality is stamped with the Welsh Royal Crystal assay mark - the traditional Welsh Dragon stamp represents a symbol of quality. Here at Welsh Royal Crystal, you can enjoy a workshop tour which features a demonstration by our Master Craftsman. Afterwards visitors can browse in the shop stocked with Welsh Royal products at very affordable prices. Parties and groups are well catered for and ample parking space is available for coaches and cars. Refreshments are provided in the coffee shop.

St Harmon to Nantmel Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
St Harmon Church Rhayader

This 9 mile walk beginning from St Harmon Church (Grid Ref: SN 989 728), follows tarmac lanes and farm tracks giving panoramic views from Camlo Hill before reaching St Cynllo's Church at Nantmel.


Geolocation
Route Name: Gwastedyn Church Trail - Section 3
Length of Route: 9
Walking Difficulty: Moderate
Start Location: St Harmon Church

St Harmon Church

St Harmon Church was rebuilt in 1821on an ancient circular site and restored in 1904. The diarist, Revd Francis Kilvert was curate here 1876 to 1877 and wrote rather unflattering remarks about the poor state of the building. The church is dedicated to St Garmon of Auxerre who is believed to have established a monastery on the site in around 500 AD.  He and his monks are said to have spent 40 days praying for relief from the sins of Vortigern, the Romano British king who was responsible for inviting the Saxons into Britain to aid him against the Angles and Picts.  The retaining walls of the churchyard are of great antiquity. There are both Roman and Bronze age roads in the vicinity as well as many ancient monuments.

Eglwys Sant Garmon

Ailadeiladwyd Eglwys Sant Harmon ym 1821 ar safle cylchol hynafol ac fe’i hadferwyd ym 1904.  Roedd y dyddiadurwr, y Parch. Francis Kilvert, yn gurad yma o 1876 i 1877 ac ysgrifennodd sylwadau braidd yn gas am gyflwr gwael yr adeilad.  Cyflwynir yr eglwys i Sant Garmon o Auxerre y credir oedd wedi sefydlu mynachlog ar y safle oddeutu 500 OC.  Dywedir ei fod ef a’i fynaich wedi treulio 40 diwrnod yn gweddïo am ryddhad o bechodau Gwrtheyrn, y brenin Brythonig-Rufeinig a oedd yn gyfrifol am wahodd y Sacsoniaid i Brydain i’w gynorthwyo ef yn erbyn yr Eingl a’r Pictiaid.  Mae muriau cynnal y fynwent yn hen iawn. Mae ffyrdd o’r oes Rufeinig ac o’r oes Efydd yn yr ardal yn ogystal â llawer o henebion.

Distance from town centre: 3

St. Harmon Village Visit

family-friendly
parking-on-site
suitable-for-walking

St Harmon, to the north of Rhayader, with its Church of St. Garmon, was for a short time served by the famous diarist, Reverend Francis Kilvert (1840-1879) whose writing about the ordinary people and the way they lived is recognized as a minor classic. The parish of St Harmon contains numerous ancient remains including tumuli and long barrows, the graves of Neolithic people, and the bronze age ridgeway, a road that ran from the Kerry Hills to Carmarthenshire.

St Harmon have their own football team playing from 'The Bryn', ask the locals when their next home game is if you'd like to watch.


Geolocation
Distance from town centre: 3

Llanwrthwl to Cwmdeuddwr Walk

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
Llanwrthwl Church

A relatively easy 3 mile walk beginning from St Gwrthwl's Church in Llanwrthwl (Grid ref: SN 970 638), mostly along tarmac lanes, crossing the River Elan where it meets the River Wye, and finishing at St Bride's Church at Cwmdeuddwr, just south west of Rhayader.


Geolocation
Route Name: Gwastedyn Church Trail - Section 6
Length of Route: 3
Walking Difficulty: Easy
Start Location: Llanwrthwl Church

St Gwrthwl’s Church, Llanwrthwl

A late Victorian building on a 4,000 year old site with large sacrificial stone.  The font is 13th century, possibly from Abbey Cwmhir.  The valley leads up to the original abandoned village.  The area abounds in bronze age cairns, standing stones and circles. Legends surround Carn Gafallt, named for King Arthur’s hound,  Saith Maen, seven maidens turned to stone by St Gwrthwl for dancing on Sunday and Drygarn Fawr and Gamriw with their massive cairns. Little is known of St Gwrthwl, “The Confessor” who could have founded his church in the 5th or 6th Centuries with connections with Vortigern or St David and St Afan. His saint’s day is the 2nd March. Of note is Penuel URC Chapel to the South dating from 1832

Eglwys Sant Gwrthwl, Llanwrthwl

Adeilad o’r cyfnod Fictoraidd diweddar ar safle 4,000 mlwydd oed gyda charreg aberthol fawr.  Mae’r bedyddfaen yn perthyn i’r drydedd ganrif ar ddeg, o bosibl o Abaty Cwmhir.  Mae’r dyffryn yn arwain i fyny at y pentref gwreiddiol sydd bellach yn anghyfannedd.  Mae llu o garneddau, meini hirion a chylchoedd o’r oes efydd yn yr ardal. Mae chwedlau yma sy’n gysylltiedig â Charn Gafallt, a enwyd ar ôl ci’r Brenin Arthur; Saith Maen, saith o forynion a gafodd eu troi’n garreg gan Sant Gwrthwl am ddawnsio ar Ddydd Sul a Drygarn Fawr a Gamriw gyda’u carneddau enfawr. Ychydig sy’n wybyddus am Sant Gwrthwl, ‘Y Cyffeswr’ a allai fod wedi sylfaenu ei eglwys yn y 5ed neu’r 6ed ganrif ac a oedd â chysylltiadau gyda Gwrtheyrn neu Ddewi Sant a Sant Afan.  Dydd y nawddsant hwn yw 2 Mawrth. Mae Eglwys Ddiwygiedig Unedig Penuel a leolir i’r De ac sy’n dyddio o 1832 yn werth ei nodi.

image

St Brides Church, Cwmdeuddwr

Dedicated to St Bride which reflects the presence of a sacred well just outside the churchyard, which is a prehistoric circular site . It was here that Lord Rhys, the Welsh prince called together a gathering in the 13th century to present the vast area of the Elynedd to the monks of Strata Florida. The common of Cwmdauddwr Grange provided food for Rayader Castle.  These ancient areas still exist in designated commons and sheepwalks. The present Church is Victorian but has some interesting plaques from Nantgwillt Church which was submerged when the Elan Valley dams were built in the late 19th Century. One of these commemorates the fact that Emmeline Lewis-Lloyd, who was a pioneering Alpininist, was the 8th woman to climb Mont Blanc. The Church has a very fine ironwork rood screen.

Eglwys Santes Bride, Cwmdeuddwr

Mae’r eglwys hon, a gyflwynwyd i’r Santes Bride, yn nodi presenoldeb ffynnon gysegredig yn union y tu allan i’r fynwent, lle sy’n safle cylchol cyn-hanesyddol. Yma y galwodd yr Arglwydd Rhys, y tywysog Cymreig, gasgliad o bobl ynghyd yn y drydedd ganrif ar ddeg i gyflwyno ardal enfawr Elynedd i fynachod Ystrad Fflur. Roedd tir comin Plasty Cwmdeuddwr yn darparu bwyd ar gyfer Castell Rhaeadr.  Mae’r ardaloedd hynafol hyn yn dal i fodoli o fewn tiroedd comin a ffriddoedd dynodedig.  Mae’r Eglwys bresennol yn perthyn i oes Fictoria ond y mae yma blaciau diddorol o Eglwys Nantgwyllt a gafodd ei boddi pan adeiladwyd cronfeydd dŵr Cwm Elan yn niwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Mae un o’r rhain yn coffau’r ffaith mai Emmeline Lewis-Lloyd, a oedd yn un o’r gwragedd cyntaf i ymddiddori yn yr Alpau, oedd yr wythfed ddynes i ddringo Mont Blanc.  Mae gan yr Eglwys groglen wych iawn o waith haearn.

Distance from town centre: 4

Rhayader Town Trail

family-friendly
parking-at-start-point
pets-welcome
rainy-day-activity
suitable-for-walking
wheelchair-accessible
Rhayader Town Trail

Beginning from the Smithfield Market this walk will take about an hour at a leisurely pace allowing for time to stop and look. It is all accessible for wheel chairs and push chairs although there is a steep 50m climb in Waun Capel Parc.

Print off your copy of the Town Trail and map and learn about Rhayader’s past qnd appreciate its architecture.


Route Name: Rhayader Town History Trail
Length of Route: 2
Walking Difficulty: Easy
Start Location: Smithfield Market, North Street, Rhayader
Beginning from the Smithfield Market the walk will take about an hour at a leisurely pace allowing for time to stop and look. It is all accessible for
wheel chairs and push chairs although there is a steep 50m climb in Waun Capel Parc.

Pages